ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden... Leuk? Nee! Nodig? Ja, dat dan weer wel. Hier vind je de algemene voorwaarden die bij PSI Performance van toepassing zijn.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij afname van iedere vorm van coaching, dienst en/of product van PSI Performance. Bij betaling van de coaching, diensten en/of producten van PSI Performance ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. PSI Performance behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

Inhoud Coaching, diensten & producten

​De inhoud van coaching bestaat uit een voedingsadvies, trainingsadvies en coaching gedurende de periode dat de coaching actief is. Er is bij de coaching géén Personal Training inbegrepen tenzij dit expliciet is afgesproken. Dit kan aanvullend afgenomen worden. PSI Performance verstrekt enkel advies, er worden geen daadwerkelijke voedingsmiddelen, supplementen en/of materialen verstrekt. 

Een abonnement op een sportschool is niet inbegrepen. Metingen vinden plaats bij Peak Fit in Silvolde aan de Ulftseweg 81a. Wanneer je hier wil sporten, zul je hier nog wel zelf een abonnement moeten afsluiten.

PSI Performance behoudt te allen tijde het recht om wijzigen aan te brengen aan de inhoud van bovengenoemde diensten en hierbij af te wijken van de reguliere tarieven.

Afgenomen coaching is persoonlijk, dit betekent dat de coaching niet overdraagbaar of toewijsbaar is aan een ander. 

Bij zowel Premium als Online Coaching ontvang je als klant levenslange toegang tot Team PSI. Hiermee krijg je toegang tot de besloten Facebook groep, Team PSI Trainingen, de Exercise Database, het receptenboek, aanvullende gidsen en de mogelijkheid om via PSI Performance je supplementen te kopen. Wanneer je na afloop van je coaching besluit om bij een andere coach of personal trainer diensten af te nemen behoudt PSI Performance het recht je de toegang uit Team PSI te ontzeggen. Hetzelfde geldt wanneer je zonder toestemming welke informatie dan ook verspreid aan andere commerciële partijen of derden. Het verspreiden van deze informatie binnen je persoonlijke kennissenkring wordt gedoogd, maar dient vanzelfsprekend niet te gebeuren op bijvoorbeeld sociale media zoals Facebook of Instagram.

 

Levertijd

Wanneer je start met coaching of een voedingsplan afneemt streef ik naar een uiterlijke levertijd van 5 werkdagen na ontvangst van betaling. In de praktijk zal dit meestal sneller zijn of volgens de datum zoals overeengekomen tijdens de intake. Uitzonderingen zoals vakantie zijn hierbij uitgesloten, iets waarvan ik je tijdig op de hoogte zal brengen.

 

Betaling​

Bij afname van coaching of een voedingsplan ben je jezelf bewust van de prijzen en dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de coaching / voedingsplan voldaan te zijn. Afhankelijk van de keuze betreft dit de eerste termijn ofwel het gehele bedrag.

Het verschuldigde bedrag dient na het sluiten van de overeenkomst tijdig voldaan te worden om levering binnen de gestelde termijn te garanderen.

Als klant heb je geen recht op coaching / een voedingsplan voordat het verschuldigde bedrag voldaan is. Wanneer het bedrag niet wordt voldaan kan levering geweigerd worden.

De betaling dient voldaan te worden volgens de betaalmethode iDeal. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, laat dit weten en dan kijken we naar andere opties.

PSI Performance is een zelfstandige onderneming en werkt niet samen met andere instanties/zorgverleners. Een vergoeding vanuit de zorgverzekering (basis of aanvullend) is om die reden niet mogelijk.

 

Bereikbaarheid

Een belangrijk onderdeel van de coaching is persoonlijk contact. Om die reden streef ik naar een zo goed mogelijke bereikbaarheid door middel van verschillende contactmogelijkheden zoals Whatsapp, telefoon, email en Skype. In de regel streef ik naar een reactietijd van onder de 5 uur. Wanneer je binnen 24 uur geen reactie hebt ontvangen, neem dan even nogmaals contact met me op, dan bestaat de kans dat ik je bericht door wat voor reden dan ook over het hoofd heb gezien. Er zijn geen rechten verbonden aan de reactiesnelheid. 

Wanneer mijn bereikbaarheid minder zal zijn gedurende een bepaalde periode zal je hier tijdig van op de hoogte worden gebracht.

De werktijden van PSI Performance lopen uiteen van 09.00 tot 21.00. Dit houdt in dat er binnen die periode in overleg metingen en/of andere afspraken gepland kunnen worden. Daarbuiten is dit niet mogelijk, tenzij in overleg.

 

Tijdsduur overeenkomst, verlenging, opzeggen en beëindiging overeenkomst

​Bij aanvang van coaching wordt gekozen voor een tijdsduur van de overeenkomst, namelijk 12, 24 of 48 weken. Wanneer een tijdsduur wordt overeengekomen is het tussentijds niet mogelijk om hier vanaf te zien. Enkel bij uitzonderlijke situaties kan er in overleg besloten worden om tijdelijk een pauze in te lassen. Bij uitzonderlijke situaties moet je denken aan ernstige ziekte, nabije sterftegevallen, ernstige financiële problemen of ernstige schade aan woon- en leefomgeving. Een vakantie is geen geldige reden om tussentijds de coaching stop te zetten.

Na afloop van de initiële contractduur wordt in overleg bepaald of de klant interesse heeft in een verlenging. Hierbij is het mogelijk om maandelijks of per langere periodes te verlengen. Bij aangaan van een verlenging wordt deze automatisch per 4 weken verlengd, tenzij de klant expliciet vóór aanvang van de volgende periode aangeeft te willen stoppen met de coaching. Dit kan via Whatsapp of mail.

PSI Performance behoudt het recht om de overeenkomst en daarmee de dienstverlenging per direct te beëindigen wanneer dit noodzakelijk geacht wordt. Hiervan kan sprake zijn bij onder andere, maar niet uitsluitend: achterstand van betaling, geen naleving van de adviezen of wanneer er een verkeerd verwachtingspatroon is ontstaan door de klant over de diensten van PSI Performance.

 

Annulering en gemiste afspraken

Wanneer de klant een gemaakte afspraak met PSI Performance niet na kan leven wordt verwacht dat deze uiterlijk 24 uur van tevoren wordt afgezegd. Wanneer annulering niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak geschiedt behoudt PSI Performance om de afspraak te laten vervallen. Dan bestaat er niet meer de mogelijkheid om de afspraak op een later tijdstip alsnog plaats te laten vinden.

 

Indien PSI Performance door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, wordt in overleg met de klant een andere datum voor de geplande afspraak vastgesteld.

 

Na afloop van de coaching heeft de klant geen recht om de gemiste metingen alsnog te ontvangen.

 

Distributie van informatie

Wanneer een klant diensten bij PSI Performance afneemt wordt verwacht dat de klant de ontvangen diensten en/of producten op geen enkele wijze kopieert, verkoopt, publiceert, mededeelt of verspreid aan derden. Hierbij is enige sprake van coulance, bijvoorbeeld wanneer een training van PSI Performance wordt uitgevoerd met een trainingspartner die geen klant is van PSI Performance. Wanneer de klant echter ontvangen informatie verspreidt via bijvoorbeeld mail, social media, kopie of mondelinge communicatie behoudt PSI Performance wanneer hier noodzaak toe is het recht om de overeenkomst per direct te ontzeggen.

 

Aansprakelijkheid

PSI Performance verleent advies gericht op voeding, training en leefstijl. Van de klant wordt verwacht dat de gezondheid dermate goed is dat hij of zij de verstrekte adviezen kan opvolgen. Bij onzekerheid hierover dient een arts geraadpleegd te worden. Bij navolging van het advies van PSI Performance in welke vorm dan ook kan de klant PSI Performance niet aansprakelijk stellen voor mogelijke directe of indirecte schadelijke gevolgen afkomstig van het gegeven advies. Wanneer de klant op welke manier dan ook merkt dat er schade ontstaat of dreigt te ontstaan dient dit direct met mij besproken te worden en dient de voortzetting van het advies gestopt te worden.

PSI Performance verleent adviezen maar vervult geen medische of therapeutische rol, daarom kan niet verwacht worden dat PSI Performance een ziektebeeld in welke vorm van ook kan verhelpen, vermijden of op kan lossen. De adviezen gegeven door PSI Performance zijn hier niet op gericht en zijn bedoeld voor mensen die hun fysieke prestatie, uiterlijk en gezondheid (preventief) willen verbeteren.

PSI Performance verleent adviezen om iemands prestatie, uiterlijk en/of gezondheid te verbeteren, maar kan hier geen garanties voor geven. Opvolging van de gegevens adviezen vereisen alsnog veel werk en discipline welke de klant zelfstandig uit moet voeren. PSI Performance kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten door de klant.

PSI Performance is bij afname van Personal Training niet aansprakelijk wanneer er op welke wijze dan ook zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

Bij afname van een dienst of product wordt van de klant verwacht dat hij/zij zich volledig inzet voor het beoogde resultaat en hierbij de adviezen van PSI Performance naleeft en PSI Performance op de hoogte houdt over de progressie zoals wordt gevraagd bij aanvang van het programma. Dit dient te gebeuren door middel van het invullen van lichaamsgewicht en logboek, het wekelijks invullen van de Wekelijkse Check Up en aanwezig te zijn bij de 3-wekelijkse metingen. Wanneer dit niet wordt nageleefd kan de klant niet verwachten dat het resultaat wel zoals beoogd zal zijn.

Overmacht

​Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van PSI Performance, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van PSI Performancer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.


Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.


Indien PSI Performance wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is PSI Performance niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.


PSI Performance heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.


In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

 

Geheimhouding

PSI Performance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Indien PSI Performance op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en PSI Performance zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is PSI Performance niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Gemaakte foto’s tijdens meetmomenten dienen enkel nut voor PSI Performance en zullen niet zonder toestemming van de klant op welke wijze dan ook gebruikt worden voor sociale uitingen, marketing of andere doeleinden.

  • White Facebook Icon